fredag 11 februari 2011

The Hypothesis of Claes Johnsson and the Rebuttal by Lennart Bengtsson

The story about Claes Johnsson's course litterature Body & Soul and the following media hype is comprehensively covered on his blog. The draft version of his book contained parts discussing atmospheric physics, but these were never included in the numerics course in which the book was used. Nevertheless, Lennart Bengtsson, swedish professor of meteorology at the University of Reading, found himself forced to give a rebuttal in the swedish newspaper Ny Teknik. Bengtsson's attitude towards the IPCC could be described as that he is a little bit for it, but also a little bit against it, whatever suits the circumstances. On the book by Claes Johnsson he is more categorical as you will see. Parts of Bengtssons newspaper article will be quoted, which I will translate to english to the best of my ability.


"..De avsnitt jag inspekterat är förfärande i sin fullständiga brist på relevant atmosfärkunskap. Jag skulle snarare vilja kalla det anti-kunskap.

Kap. 13 försöker på ett märkligt sätt att visa vad temperaturen! är vid atmosfärens övre gräns. Jag kan nämna att tropopausens temperatur ligger mellan -60°C och -80°C och knappast 0. Det man givetvis måste använda är den strålning/ytenhet som träffar atmosfärens övre gräns. Detta kan lätt beräknas och uppgår i årligt medelvärde för hela jorden till just 1/4 av solarkonstanten eller 341W/m2. 102 W/m2 reflekteras (planetärt albedo är 30%). Resten, 239W/m2, återstrålas mot rymden som långvågig strålning. Det inses lätt att den REPRESENTATIVA temperaturen för denna återstrålning är ca 255 K eller -18°C. Detta beror på att strålningen från jordytan absorberas av växthusgaserna som i sin tur strålar vidare från en lägre temperatur osv. Resonemanget i detta kapitel är totalt felaktigt. Vad som händer vid en ökad koncentration av växthusgaser är att den representativa utstrålningen sker från en högre nivå i atmosfären varvid konsekvensen blir en ytterligare förhöjd marktemperatur. Här är det bara att följa den fukt/torradiabatiska temperaturprofilen.....

....Hela det sk strålningsavsnittet vittnar om en total brist på insikt i mekanismerna för atmosfärisk strålning. Det ytterst omfattande arbete som pågått här under de senaste 50-75 åren beaktas överhuvudtaget inte. Författarna borde ta och läsa igenom Richard Goodys senaste utgåva från 1995 tillsammans med Y. L.Yung eller Kuo-Nan Lious bok från 2002. Det är mig en obegriplighet att dylikt nonsens kan skrivas från anställda vid ett av Sveriges främsta lärosäten, åtminstone gällde detta tidigare. Man kunde åtminstone konsulterat någon av de svenska professorerna i meteorologi eller någon utländsk expert på atmosfärstrålning för att undvika de allra värsta tokigheterna. Man kan bara hoppas att eleverna var intelligenta nog för att genomskåda rappakaljan som dessutom presenteras på ett beschäftigt och mästrande sätt....
"

Which could be translated as:

"..The chapters I have inspected are appalling in their complete lack of relevant atmospheric physics. I would rather call it anti-knowledge.

In Chapter 13 there is a strange attempt to derive the temperature at the top of the atmosphere. I can inform you that the temperature of the tropopause lies between -60°C och -80°C and not 0. The relevant quantity you need is the amount of radiation/area hitting the upper boundary of the atmosphere. It can easily be calculated and its annual average amounts to 1/4 of the solar constant or 341W/m2. 102 W/m2 is reflected (the planetary albedo is 30%). The rest, 239W/m2, is re-radiated to space in the form of longwave radiation. It is easily understood that the RESPRESENTATIVE temperature for this re-radiation is approximately 255 K or -18°C. This is because the outgoing terrestrial radiation is absorbed by the greenhouse gases which in turn re-radiate from a lower temperature and so on. The reasoning in this chapter is completely wrong. What happens with an increased concentration of greenhouse gases is that the representative outgoing radiation takes place at a higher level in the atmosphere with the consequence that the ground temperature is increased further. Here you only need to follow the moist/dry-adiabatic temperature profile....

....The entire so called chapter on radiation bears witness of a complete lack of insight into the mechanisms of atmospheric radiation. The comprehensive work that has been carried out during the last 50-70 years is completely neglected. The authors should read Richard Goody's latest edition from 1995 coauthored with Y.L. Yung or Kuo-Nan Liou's from 2002. To me it is incomprehensible how such nonsense can be written by people employed at one of Swedens top-ranking universities, at least that was my attitude before. At least they could have consulted some of the swedish professors of meteorology or some foreign expert on atmospheric radiation in order to avoid the worst crazyness. One can only hope that the students were intelligent enough to see through the bullshit, which is also presented in a very obtrusive and patronising manner....
"

It is instructive to see how Bengtsson uses the sloppy and dishonest way of reasoning that I have already disected in the post "What is the greenhouse effect". For some reason, even professors of meteorology prefer the sloppy version. Is it perhaps because they have something to hide? In any case I don't think the students became any wiser from reading Bengtsson's pamphlet.

I have a suggestion for you, Professor Bengtsson. Why don't you also comment on the lapse-rate "bullshit" provided by various physicists in the post "4 different descriptions of the lapse rate"?   

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar